ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานสหกิศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัด โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานสหกิศึกษา ด้านการสังเคราะห์โครงงานนักศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติกรสหวิทยการ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม