ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมย่อย ขุนเขาจันผาเลย : ภาคีเครือข่าย พัฒนาธุรกิจและสร้างสมรรถนะกำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve)
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับมาคมวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเลย
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารตึก 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม