ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

การฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม