ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

ภูผาสาดเฮิร์บ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG)

คณะวิทยาการจัดการได้ติดตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG)
ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2566ณ
พื้นที่ ตำบลท่าศาลา ตำบลสานตม อำภูเรือ และตำหนองผือ อำท่าลี่ จังหวัดเลย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม บ้านหนองแซง ต.สานตม วันที่ 23 มีนาคม 2566

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม