ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขัน

ม.ราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ณ ห้องคลีนิคคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ  การสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชา สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นจำนวนมาก บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เป็นไปอย่างเข้มข้น ผู้เข้าสอบทุกคนต่างตั้งใจตอบคำถามและแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรม พร้อมต่อการประกอบอาชีพในหลากหลายสาขา การสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จึงเป็นการคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมและศักยภาพสูงที่สุด เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่อไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและสังคมต่อไป