ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

“ศาสตร์พระราชา” สืบสานพระราชปณิธานพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาท้องถิ่นไทเลย

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้นำเสนอ
“ศาสตร์พระราชา” สืบสานพระราชปณิธานพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาท้องถิ่นไทเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม