ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงนวัตกรรม

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัด
โครงการ “สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงนวัตกรรม”ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม