ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

สาขาการตลาดจัด work shop การจัดทำแผนสื่อสารการตลาด

สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัด work shop การจัดทำแผนสื่อสารการตลาดให้กับนักศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย