ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์เฉลิมชัย อินทรชัยศรี ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำนักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์เฉลิมชัย อินทรชัยศรี ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย