ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้จัดกิจกรรม Walk Rally

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้จัดกิจกรรม Walk Rally
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึก19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม