ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล อบรมทักษะการแสดงเบื้องต้น

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมทักษะการแสดงเบื้องต้น
วันที่22สิงหาคม2563
ณ ห้องศรีสองรัก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม