ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพลังเยาวชน วจ. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าดีหมี “พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ของที่ระลึก) เสื้อสกรีน และกระเป๋าผ้า”

โครงการพลังเยาวชน วจ. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าดีหมี
“พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ของที่ระลึก) เสื้อสกรีน และกระเป๋าผ้า”
ภายใต้โครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม :
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณปี 2563

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม