ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมปรับพื้นฐานทางการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลับราชภัฏเลย ได้จัด อบรมปรับพื้นฐานทางการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ (ด้านคณิตศาสตร์แสะภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ,ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ อาคาร19 และห้องประชุมศรีสองรักษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม