ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ Soft Skills

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอบรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ Soft Skills ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแกไชปัญหาที่มีความขับข้อน และการเรียนรู้ตลอดชีริต วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาสัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม