ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

เศรษฐศาสตร์ มรภ.เลย ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2567

5 มิถุนายน 2567: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ 19315 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี และมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง พิธีปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หลักสูตร แผนการศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา รวมไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย