ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการแและอาจารย์ประจำสาขาวิชาพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการแนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการแและอาจารย์ประจำสาขาวิชา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ