ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

แบ่งฝันปันประสบการณ์การทำงานจากพี่สู่น้อง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โครงการ “แบ่งฝันปันประสบการณ์การทำงานจากพี่สู่น้อง”
วัน อาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ (19315) คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม