ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

โครงการบริหารจัดการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือง จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม