ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์น้องพี่(ภาคพิเศษ) ปี 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้โครงการปฐมนิทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์น้องพี่(ภาคพิเศษ) ปี 2566 ณ ห้อง 19315 ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย