ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ เรื่อง.เรียนดี กายดี จิตดี สู้ภัยโควิด-19

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลับราชภัฏเลย ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เรื่อง.เรียนดี กายดี จิตดี สู้ภัยโควิด-19
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม