ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

โครงการพัฒนาศักภาพนักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักภาพนักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียน กศ.บ.6001, กศ.บ.6002 และ กศ.บ.5903 วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียนชั้น 4 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย