ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (ศูนย์ขอนแก่น)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

วิทยากร
โดย…อาจารย์วัชรีภรณ์ บัวนิล
และ Ms.Ruby Jane S.Perez

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (ศูนย์ขอนแก่น)
สาขาวิชาการบัญชี และการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 16 มีนาคม 2562