ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนา Soft Skills ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการ์ดภาพ
กิจกรรมสะพานหิน กิจกรรมฟ้าประทาน กิจกรรมนาฬิกาชีวิต(ทักษะนักคิด)
โดยวิทยากร อ.ชวิศ วงษ์เขียว ผศ.กวิน บุญประโคน ผศ.รวิภาส สุวรรณพัฒน์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม