ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตรบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”วันที่2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตรบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”
ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (อาคาร ๑๙)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ในรูปแบบการประชุมทางไกลแบบจอภาพ (Video Conference) ด้วย Google Meet Application

   

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม