ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ฝึกทักษะเพิ่มความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ให้แก่นักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) พร้อมทั้ง
ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ลอดจนการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้นักศึกษา
สามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจ จนสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้ในอนาคต
ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม