ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี้