ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ นศ.ปี2

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม