ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชศึกษาดูงาน

สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การเป็นผู้สื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวให้กับนักเรียน อาจารย์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราช โดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 12 คน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00น – 16.00 น

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม