ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในตำแหน่งคณบดีและผลงาน ของค์ณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในตำแหน่งคณบดีและผลงาน
ของค์ณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม