ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2565
วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
ด้วยวิธีระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม