ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 7/2565

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 7/2565
วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล ชั้น 2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม