การประชุมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 1/2562

การประชุมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีการศึกษา 1/2562วันที่ 13 กันยายน 2562
ณ หอประชุมขุมทองวีไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย