ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

งานอนุรักษ์และ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะวิทยาการจัดการได้จัดงานอนุรักษ์และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม