ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

จัดปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตรนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมและหรือได้รับรางวัลในโครงการ Tech Startup Entrepreneurs

ดูภาพิจกิจกรรมเพิ่มเติม