ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเทคโนโลยี

ประกาศผล“BizcomLRU Creative Contest 2022” ตามติดชีวิตเด็กมหาลัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดพิธีประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ“BizcomLRU Creative Contest 2022”สื่อประชาสัมพันธ์ ตามติดชีวิตเด็กมหาลัย
ณ ห้อง19315 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม