ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา

คณะวิทยากาาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม