ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

รับทราบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ประเภทวิชาการ)

รับทราบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ประเภทวิชาการ) ครั้งที่ 2/2562(1 เมษายน 2562 – 30 ก้นยายน 2562)วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย