ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา

แนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้ออกแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.เลย
โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้ให้การแนะแนวการศึกษาต่อ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม