ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มอบถุงด้วยรักและห่วงใย เพื่อนำไปมอบให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.เหมวดี กายใหญ่
พร้อมรองคณบดีฝ่ายบริหารและศิลปวัฒนธรรม ผศ.อำภาภัทร์ วสันต์สกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพ อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล
และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มอบถุงด้วยรักและห่วงใย ของคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อนำไปมอบให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซำไก่เขี่ย)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม