ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย
โดยมีผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม (ดีเจ เชียงโคเล) อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินรายการ
และมีดร.ศศิธร กกฝ้าย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​
และอ.สนั่น พรมศิลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​ เป็นผู้ร่วมรายการ ซึ่งเป็นการเอาผลงานของโครงการฯ งานวิจัย
และการบริการชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังโดยออกอากาศทางคลื่น AM1341 KHz สวท.เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม