ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ(ภาคพิเศษ ศูนย์เลย)

การสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ(ภาคพิเศษ ศูนย์เลย) วันที่ 4 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ(ภาคพิเศษ ศูนย์เลย) ปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.