การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T ตำบลอาฮีและตำบลร่องจิก

โครงการติดตาม การปฏิ

Read more

การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T ตำบลนาแขมและตำบลปากตม

โครงการติดตาม การปฏิ

Read more

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่การประกวดนวัตกรรมในรูปแบบ Work Based Education ครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564

การประกวดนวัตกรรมในร

Read more

กิจกรรมการเจรจาคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ CLMV และ จีน

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม” ครั้งที่ 8 (THM Fair 2021)

สาขาวิชาการท่องเที่ย

Read more

อาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง ผู้รับผิดชอบโครง U2T และทีมผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยได้เข้ารอบ 5 ทีม ของการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

คณะวิทยาการจัดการ อา

Read more

การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุน

Read more