การปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี(ภาคปกติ)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม

Read more

“ศาสตร์พระราชา” สืบสานพระราชปณิธานพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาท้องถิ่นไทเลย

นักศึกษาคณะวิทยาการจ

Read more

วัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการการประกวดเยาวชน เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนบทความวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 4 และ 5

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การประกาศผลการแข่งขันและรับมอบรางวัลการแข่งขันพร้อมเกียรติบัตรโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ FMS LRU Academic Challenge

การประกาศผลการแข่งขั

Read more