ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขัน การจัดดอกไม้ตกแต่งล็อบบี้โรงแรม “ดอกไม้ของแผ่นดิน”

ขอแสดงความยินดี กับท

Read more

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา การคัดเลือกบทถ่ายทำ (Story Board) และคลิปวีดีโอ หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

?ขอแสดงความยินดี? กั

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายจนัตว์ บรรยง, นายพิศนุ โนนศร และอาจารย์ชวลิต ยศสุนทร นำเสนอบทความวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ น

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายก่อเกียรติอภิญาตกุล, น.ส.ชุตินันท์ หงส์ประสิทธิ์ และอาจารย์วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ์

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าประกวดศิลปะการตกแต่งโต๊ะวางอาหารไทยบุฟเฟ่ต์

ขอแสดงความยินดีกับตั

Read more

คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ ส่

Read more

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิ

Read more