กิจกรรมแสดงสินค้า พวงกุญแจ กล้วยฉาบ กระเป๋าจักสาน สายคล้องหน้ากากอนามัย สบู่ใบเตยหอม

โครงการทดลองการท่องเ

Read more

กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถีบเลาะปากตม

โครงการทดลองการท่องเ

Read more

กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นรองรับนักท่องเที่ยว “ข้าวปู้นอ้อน และ ข้าวจี่”

โครงการสร้างอัตลักษณ

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม “ลำตับเตา”

โครงการสืบสานภูมิปัญ

Read more

กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้านวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นรองรับนักท่องเที่ยว “ขันหมากเบ่ง”

โครงการสร้างอัตลักษณ

Read more

การส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดูเพื่อสร้างอาชีพใหม่เพิ่มรายได้ในตำบลนาแขม ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3

โครงการส่งเสริมทักษะ

Read more

ส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อความันคงทางอาหารและการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร U2T

โครงการส่งเสริมทักษะ

Read more

การทำสบู่สมุนไพรสร้างอาชีพเสริม ณโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านภูบ่อบิด วันที่ 17 มิถุนายน 2564

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การฝึกอบรมภาษาจีน ” ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read more