พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและผสานวิธี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพ

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การแสดงเบื้องต้น Basic Acting Workshop” โครงการ “พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)

นักศึกษาสาขาวิชานิเท

Read more

Open House เป็นการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

เมื่อวันที่ 23 มกราค

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น)ธุรกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 18 มกราค

Read more