การฝึกอบรมภาษาจีน ” ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read more

การสังเคราะห์ข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) :

การสังเคราะห์ข้อมูลโ

Read more

โครงการพลังเยาวชน วจ. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าดีหมี “พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ของที่ระลึก) เสื้อสกรีน และกระเป๋าผ้า”

โครงการพลังเยาวชน วจ

Read more

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาการท่องเที่ย

Read more

คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพการเกษตร บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การส่งเสริมและพัฒนาศ

Read more

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จ.เลย สู่ประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

Read more

คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่บริการวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาด ให้แก่ชุมชนบ้านหนองตูม ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Read more

คณะวิทยาการจัดการ โครงการบริการวิชาการ “บัญชีครัวเรือน สู่วิถีพอเพียง และการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์” ณ บ้านนาวัว อ.วังสะพุง จ.เลย

คณะวิทยาการจัดการ จั

Read more