สาขาวิชาการเงิน ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านการเงิน “FIN LRU Young Financial 2018”

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
โดยสาขาวิชาการจัดการ ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านการเงิน “FIN LRU Young Financial 2018”
 
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2561
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 19305 อาคาร19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to ...