สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จัดการแข่งขันเกมส์แบบจำลองการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบประสานความร่วมมือ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
โดยสาขาการจัดการโลจิสติกส์ จัดการแข่งขันเกมส์แบบจำลองการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบประสานความร่วมมือ
 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to ...