สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดการแข่งขันการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบโปสเตอร์

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดการแข่งขันมัคคุเทศก์น้อย:ชวนเที่ยวบ้านเกิด
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 19314 อาคาร19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 
Share to ...