ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2562 วันที่ 8 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...