ประชุมความคืบหน้าโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการการค้าธุรกิจสมัยใหม่ จัดประชุมความคืบหน้าโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าธุรกิจสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...