สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้จัดการแข่งขัน “Economics with Quizzizz : พิชิตข้อสอบเศรษฐกิจด้วยวิธีคิดแบบคนคูล”

พิธีมอบรางวัล โครงการแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
โดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้จัดการแข่งขัน “Economics with Quizzizz : พิชิตข้อสอบเศรษฐกิจด้วยวิธีคิดแบบคนคูล”
 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 19306 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to ...