สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดการแข่งขัน “LRU Accounting Challenge 2018”

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
โดยสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดการแข่งขัน “LRU Accounting Challenge 2018”
 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ณ ห้อง 19501 และ 19506 อาคาร19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to ...